کارکنان

نام حوزه: معاونت دانشجویی (خوابگاه)

نام و نام خانوادگی: نغمه لاکانی

شرح وظایف: آگاهی از مشکلات و مسائل دانشجویان ساکن خوابگاه در طی بازدید های مرتب واحدها که از طیق مشاهده و مصاحبه با دانشجویان حاصل می گردد و انجام فرایند اداری به منظور رفع مشکلات، نظارت بر ورود و خروج دانشجویان و حضور شب دانشجویان و تلاش در زمینه حفظ و رعایت مقررات که از طریق گفتگو با دانشجویان و تذکرات اولیه و متعاقبا" ارسال گزارشات مکتوب صورت خواهد گرفت.

آخرین مدرک تحصیلی:دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد روانشناسی -کارشناسی پرستاری

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۲۲۵۲۹۴   آدرس پست الکترونیکی: Naghmeh.lakany[at]yahoo.com

سوابق اجرایی:

- مسئول آموزش پرستاری ( از سال ۷۲ تا ۸۰)

- رئیس اداره امتحانات ( از سال ۸۰ تا تابستان ۸۹)

- مسئول خوابگاههای دانشجویی ( از خرداد ۸۹ تاکنون)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت دانشجویی

نام و نام خانوادگی:فهیمه رخشایی رودسری

شرح وظایف: انجام امور مربوط به دانشجویان، مرکز مشاوره و پزشکی، امورات مربوط به خوابگاههای دانشجویی، پیگیری مسائل خوابگاهی و ایجاد ارتباط موثر بین عوامل دست اندرکار در موارد خوابگاهی از قبیل مدیریت دانشجویی، امور اداری، امور مالی، تاسیسات، در مجموع انجام امور محوله از جانب معاونت و مدیر دانشجویی مربوط به ایام امتحانات و کمیته انضباطی دانشجویی و..

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۷۰۶۴   داخلی:  ۱۱۴۹ 

سوابق اجرایی: آموزش زبان، امور دانشجویی

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت دانشجویی (خوابگاه)

نام و نام خانوادگی: پروین آسایش طلب

شرح وظایف: 

- ارائه خدمات به دانشجویان ساکن در خوابگاه درخصوص هماهنگی با مسئول تاسیسات جهت رفع مشکلات موجود واحدها

- بازدید از واحدهای دانشجویی و بررسی مشکلات دانشجویان

- تنظیم گزارش کار هفتگی

- برقراری ارتباط تلفنی روزانه با مدیریت خوابگاه و اداره دانشجویان جهت هماهنگی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات عرب

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۶-۳۳۴۴۳۶۰۵

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۹۶