کارکنان

نام حوزه:معاونت دانشجویی

نام و نام خانوادگی: جبار اسماعیل زاده

شرح وظایف: مسئول سلف سرویس

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۹۴

سوابق پژ.وهشی:

۱- مقاله بازنگری انواع تلمیحات شخصیت های اسلامی، سامی، ایرانی و غیره در دیوان نزاری قمستانی، دانشگاه پیام نور بجنورد، همایش ملی

۲- مقاله علمی - پژوهشی شورشیرین در کلام نظامی گنجوی (با رویکردی به شاهنامه فردوسی)، دانشگاه پیام نور خراسان شمالی، همایش بین المللی

۳- مقاله نگاهی به تلمیح و بازبینی تلمیحات اسلامی در دویان نزاری قمستانی، در کتاب ماه ادبیات

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی:سیداحمد رحیمی

شرح وظایف: خدمات و نظافت چی

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۰۹۴

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی:تیمور طهماسبی

شرح وظایف: خدمات و نظافت چی

آخرین مدرک تحصیلی: سیکل

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۰۹۴

سوابق اجرایی: سلف سرویس

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی:قربان همایون

شرح وظایف: خدمات و نظافت چی

آخرین مدرک تحصیلی:سیکل

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۰۹۴

سوابق اجرایی: خدمات، سلف سرویس

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل میرزایی سیاهمزگی

شرح وظایف: آشپز

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم ( دانشجوی کاردانی)

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۹۴

سوابق اجرایی: بوفه، سلف سرویس

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی: عیسی سلیمی چیرانی

شرح وظایف: کمک آشپز

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم کامپیوتر

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۹۴

سوابق اجرایی: سلف سرویس

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل علیخواه کمه سری

شرح وظایف: کمک آشپز

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم ( دانشجوی کاردانی)

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۰۹۴

سوابق اجرایی: سلف سرویس

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی: طیبه عوض پور

شرح وظایف: خدمات و نظافت چی

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم آبزیان

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۰۹۴

سوابق اجرایی: تربیت بدنی، سلف سرویس

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی: محمود حسنی کمساری

شرح وظایف: سرآشپز

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم نهال کاری

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۰۹۴

سوابق اجرایی: سلف سرویس

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی: شعبان نیک نژاد چوکامی

شرح وظایف: سرآشپز

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم کامپیوتر

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۰۹۴

سوابق اجرایی: آشپزخانه

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی: ایران ملکی

شرح وظایف: خدمات و نظافت چی

آخرین مدرک تحصیلی: سیکل

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۹۴

سوابق اجرایی: آبدارخانه، سلف سرویس

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۴