کارکنان

کارکنان اداره  فارغ التحصیلان

نام حوزه: معاونت دانشجویی

نام و نام خانوادگی: صادق قدیری

شرح وظایف: مسئول اداره فارغ التحصیلان (نظارت بر عملکرد کارکنان، اجرای دقیق بخشنامه های صادره از سازمان مرکزی درخصوص دانش آموختگان، تنظیم و کنترل مدارک ارسالی به سازمان مرکزی جهت تایید نهایی و...)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۷۰۶۲      داخلی: ۱۰۹۶

سوابق اجرایی: بیش از ۱۴ سال مسئول آموزش کارشناس آموزش معلمان، دفتر سنجش و نظارت، آموزش گروه زراعت، مسئول دفتر معاونت دانشجویی و در حال حاضر مسئول اداره فارغ التحصیلان

سوابق پژوهشی: ارائه پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: سید ابراهیم پوررضائی

شرح وظایف:

- صدور ریزنمرات خارج کشوری

- پیگیری نامه ها و استعلام مدارک از سازمانهای مختلف

- پاسخ به ارباب رجوع در زمینه تحویل مدارک تحصیلی، ریزنمرات و...

- پیگیری صدور گواهینامه موقت و دانشنامه دانشجویانی که فارغ التحصیل شده اند و سایر امورات محوله

- بایگانی رونوشت گواهینامه های موقت و دانشنامه ها

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۱۱۵

سوابق اجرایی:

- مدیر داخلی واحد تهران شمال از سال ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۲

- مسئول دانشجویی دانشکده زبانهای خارجی واحد تهران شمال

- همکاری با اداره امتحانات واحد

- مسئول انتظامات، مسئول دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی، مسئول امور عمومی، مسئول اجرایی دبیرخانه هیات امنای استان گیلان، رئیس کانون فارغ التحصیلان و همکاری در اداره فارغ التحصیلان

سوابق پژوهشی: انتشار مقاله نظرسنجی آموزشی درسطح استان گیلان و مازندران(رتبه سوم کسب گردید)، ترجمه مقالات و کتابهای داستان، علمی و غیره

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: محسن بخت خواه

شرح وظایف: بررسی پرونده های فارغ التحصیل در مقاطع و رشته های مختلف دانشگاه، لغو معافیت مشمولین و صدور گواهینامه موقت و دانشنامه برای دانش آموختگان در مقاطع مختلف

آخرین مدرک تحصیلی:دیپلم حسابداری

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۲۸۸

سوابق اجرایی: بررسی پرونده دانش آموختگان به مدت ۲۲ سال در بخش فارغ التحصیلان

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: مریم گنجهء

شرح وظایف: بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان، صدور گواهی موقت، صدور دانشنامه، لغو معافیت دانشجویی و...

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ریاضی کاربرد در کامپیوتر

اطلاعات تماس: داخلی:۱۰۹۵

سوابق اجرایی: کار در حوزه دانشجویی بخش فارغ التحصیلان

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: فاطمه فرحناک

شرح وظایف: لغو معافیت تحصیلی، بررسی پرونده های فارغ التحصیلان، بررسی و صدور گواهینامه و دانشنامه، پاسخگویی به ارباب رجوع

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی:۱۱۵۱

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: فرشته کاظم پور

شرح وظایف: صدور مدارک فارغ التحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی (دانشجوی کارشناسی ارشد)

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۱۵۱

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: فاطمه پورخانی

شرح وظایف: بررسی پرونده های گروه پزشکی(مامائی و پرستاری)، معرفی به طرح، پیگیری و ثبت مجوز صدور مدرک گروه پزشکی، صدور گواهینامه و دانشنامه گروه پزشکی( گروه پرستاری بعد از پایان طرح و گروه مامائی بعد از دریافت کدطرح)، بررسی پرونده های فارغ التحصیلان دانشگاه علوم و تحقیقات و صدور دانشنامه های مرکز لشت نشا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۱۵۱

سوابق اجرایی: فرهنگی، آموزشی، دانشجویی

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: سهراب احمدی

شرح وظایف:

۱- پاسخگویی به استعلام های دریافتی جهت تاییدیه تحصیلی و ارسال ریزنمرات

۲- تحویل دانشنامه و گواهینامه به فارغ التحصیلان

۳- تحویل مدارک پایه به دانش آموختگان

۴- بایگانی رونوشت دریافتی دانشنامه و گواهینامه

۵- صدور ریزنمرات خارج کشوری

۶- صدور و تحویل ریزنمرات جهت ثبت نام و ارائه به ادارات و سازمانها

۷- ارسال مدارک صادر شده جهت امضا به معاونت دانشجویی و دفتر ریاست دانشگاه

۸- ارسال و تحویل دانشنامه ها به پیک جهت ارسال به سازمان مرکزی

۹- تحویل لغو معافیت صادر شده(نظام وظیفه) به مشمولین

۱۰- کپی تمام مدارک صادر شده(دانشنامه و گواهینامه)

۱۱- قراردادن تمام مدارک صادر شده براساس حروف الفبا

۱۲- انجام مراحل مربوط به مدارک مفقودی

۱۳- انجام مراحل مربوط به تغییرات شناسنامه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس:داخلی:۱۱۱۵

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: زهرا پورنیاکان

شرح وظایف: بررسی پرونده های فارغ التحصیلان علوم و تحقیقات گیلان(سابق) جهت صدور مدارک، اسکن عکس دانشنامه ها، پاسخگوی به نامه های اتوماسیون اداری،پاسخگویی به ارباب رجوع

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۱۵۱

سوابق اجرایی: امور آموزش، امور دانشجویی(کارشناس آموزش)، رئیس اداره دانشجویی، کارشناسی دانشجویی

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: علی صادقی چیرانی

شرح وظایف:

۱- فتوکپی تصویر دانشنامه های تایید شده از سازمان مرکزی به تفکیک رشته های مختلف و نوشتن و ردیف نمودن آنها جهت بایگانی

۲- جداسازی گواهینامه های موقت دانشجویان به تفکیک رشته های آنان و نوشتن و ردیف نمودن آن جهت بایگانی در پرونده دانشجویان

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم

اطلاعات تماس:داخلی:۱۱۵۱

سوابق اجرایی:

۱-  تربیت بدنی دانشگاه درقسمت اداری سرپرستی تیم های ورزشی به شهرستان

۲- کتابفروشی

۳- مرکز تلفن

۴- سلف سرویس جهت دریافت سهمیه گوشت، مرغ و سایر اقلام مورد نیاز و خرید آنها

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۶