تماس با ما

 

نمابر

شماره مستقیم

شماره داخلی

حوزه

 

ردیف

33423922

33423922

1081

دفتر معاونت دانشجویی -فرهنگی

 

1

 

33421836

1076

مدیر دانشجویی (مهدی پور)

 

2

 

 

1117

صدور کارت دانشجویی (لقمانی)

 

3

 

 

1103

نقل وانتقالات دانشجویی (مجلل)

 

4

 

 

1115-1288-1151-1095-1096

فارغ التحصیلان ( قدیری)

 

5

 

 

1289

سلف سرویس (اسماعیل زاده(

 

6

 

-

1294

دبیر خانه دانشجویی (بشیری)

 

7

-

33447894

1171

مدیر کل فرهنگی

 

8

-

 

1097

کانون قرآن وعترت  برادران (رنجبر)

 

9

33424306

33424306

1293

کانون قرآن وعترت  خواهران      (نظر پور)

 

10

 

-

1293

پور ناصرانی

 

11

 

-

1173

درهمی

 

12

 

 

-

1173

محمد کاظمی

13

 

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۳۹۵