مدیر دانشجویی

 

نام حوزه:معاونت دانشجویی

نام و نام خانوادگی:سید تقی میرمهدی پور

شرح وظایف:

۱- پیگیری و نظارت امور مربوط به خوابگاهها شامل تعمیر، تجهیز و خرید لوازم و وسایل مورد نیاز و کنترل و نظارت بر عملکرد مسئولین خوابگاهها

۲- پیگیری امور مربوط به سلف سرویس و کنترل و نظارت بر سیستم طبخ غذای روزانه

۳- پیگیری امور مربوط به مرکز مشاوره و خدمات درمانی

۴- پیگیری امور مربوط به اتوماسیون نامه ها و ارسال به موقع

۵- پیگیری امور مربوط به صدور کارت دانشجویی

۶- تهیه گزارش جهت عملکرد بخشهای مختلف حوزه معاونت دانشجویی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد علو م سیاسی

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم:۳۳۴۲۱۸۳۶  داخلی: ۱۰۷۶  آدرس پست الکترونیکی: Mirmahdipour56[at]gmail.com

سوابق اجرایی:

مسئول آموزش

کارشناس فارغ التحصیلان

مسئول امتحانات

سوابق پژوهشی:

۱- طرح پژوهشی به عنوان ماهواره و تاثیر آن بر اعتقادات دینی و مذهبی دانشجویان دختر تحت عنوان همکار طرح

۲- مقاله با عنوان ماهیت و فرایند رقابت استراتژیک ایران و عربستان از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی ( با تاکید بر بحران سوریه) بعنوان همکار مقاله