مدیر دانشجویی

 

نام حوزه:معاونت دانشجویی

نام و نام خانوادگی:رضا  حسن پور لسکوکلایه - عضو هیات علمی گروه جغرافیایی انسانی

شرح وظایف:

۱- پیگیری و نظارت امور مربوط به خوابگاهها شامل تعمیر، تجهیز و خرید لوازم و وسایل مورد نیاز و کنترل و نظارت بر عملکرد مسئولین خوابگاهها

۲- پیگیری امور مربوط به سلف سرویس و کنترل و نظارت بر سیستم طبخ غذای روزانه

۳- پیگیری امور مربوط به مرکز مشاوره و خدمات درمانی

۴- پیگیری امور مربوط به اتوماسیون نامه ها و ارسال به موقع

۵- پیگیری امور مربوط به صدور کارت دانشجویی

۶- تهیه گزارش جهت عملکرد بخشهای مختلف حوزه معاونت دانشجویی

آخرین مدرک تحصیلی:

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم:۳۳۴۲۱۸۳۶  داخلی: ۱۰۷۶ 

سوابق اجرایی:

سوابق پژوهشی:

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷